การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (ครบ 10 ปี) และการต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล