แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใช้ระบบออนไลน์ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

   
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 
  เพศ          
   
               
  อายุ
           
   
               
  การศึกษา         
               
 

ธุรกรรมที่มาติดต่อ

               
  1.1 ธุรกรรมสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

         
   
               
  1.2 ธุรกรรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ         
   
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้าน

  โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
รายการ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
1.ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
2.การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง
3.มีการดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบชัดเจน
4.กริยามารายาท ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความกระตือรือร้นในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5.ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
6.ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
7. ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับตรงตามความต้องการ และมีช่องทางให้เลือกบริการได้หลายรูปแบบ
8. ได้รับบริการครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
9.มีความชัดเจนของป้าย/ข้อความในการให้บริการอย่างชัดเจน
10.มีการจัดสถานที่บริการอย่างเหมาะสม และมีอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการดพียงพอ เช่น น้ำดื่ม ที่นั่งคอยบริการ ห้องน้ำ


จุดเด่นการให้บริการที่ท่านประทับใจคือ :
จุดที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจคือ :
จุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขคือ :
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมคือ :
 

ด้วยความขอบคุณ
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ