ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

เป็นองค์หลักที่ให้บริการด้านธุรกิจสุขภาพ โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อส่งมอบบริการคุณภาพให้ผู้รับบริการด้วยใจพันธกิจ


  1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านธุรกิจสุขภาพให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  2. ใส่ใจการบริการลูกค้า ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
  3. มุ่งมั่นสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง


ค่านิยม

บริการอย่างเป็นมิตร ใส่ใจธุรกิจสุขภาพ


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 032336 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560