ขนาดอักษร

 

ประวัติความเป็นมา

        

 คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1977/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน ประกอบคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 313/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน (ฉบับที่ 3) ให้จัดตั้ง “ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ” ขึ้นเป็นส่วนราชการภายในและให้มีฐานะเทียบเท่ากอง/สำนัก ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการโดยรายงานตรงต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โครงสร้างแบ่งงานภายในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วยงานบริหาร งานลูกค้าสัมพันธ์ และงานบริการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


  1. งานบริการทางธุรกรรม คำแนะนำ การขออนุญาต การขออนุมัติ และการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล การประกอบโรคศิลปะ การคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

  2. งานประเมินและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

  3. งานให้คำปรึกษาธุรกิจเกี่ยวกับด้านสุขภาพ

  4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


    จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 032337 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560