กองสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงานภายใน

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ (เว็บไซต์เดิม)
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา
facebook ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
แบบคำขอ จัดตั้งคลินิก
ตัวอย่างการถ่าย วิดีโอ คลินิกเวชกรรม (ไม่มีห้องผ่าตัด)
ตัวอย่าง การถ่ายวิดีโอ คลินิกทันตกรรม

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ระบบ MailGoThai
https://mrd-hss.moph.go.th/mrd1_hss/?p=1333

เว็บไซด์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Facebook สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่